Verwerkersovereenkomst

Versie 15 mei 2018

Als Tribble Media bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de voorwaarden in deze verwerkersovereenkomst van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

1.1 De begrippen die in deze verwerkersovereenkomst worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toegekend.

1.2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Tribble Media vervult afhankelijk van de hoedanigheid waarin de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 2: Doeleinden van de verwerking

2.1 Tribble Media verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst in opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.2. Tribble Media verwerkt de persoonsgegevens niet voor enig ander doel dan zoals door opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever stelt Tribble Media op de hoogte van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

2.3. Tribble Media heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Tribble Media neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

Artikel 3: Verplichtingen van Tribble Media

3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen draagt Tribble Media zorg voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

3.2. Tribble Media verwerkt persoonsgegevens en andere gegevens die door of namens de opdrachtgever aan Tribble Media zullen worden aangeleverd.

3.3. Tribble Media informeert opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze verwerkingsovereenkomst.

3.4. Tribble Media stelt opdrachtgever in kennis indien naar zijn mening een instructie van opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.5. Tribble Media verleent opdrachtgever de noodzakelijke medewerking wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4: Doorgifte buiten Nederland

4.1. Tribble Media mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

4.2. Tribble Media laat opdrachtgever weten om welk land of welke landen het gaat als opdrachtgever hierom vraagt.

Artikel 5: Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1. Partijen dragen zorg voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

5.2. De toegestane verwerkingen zullen door Tribble Media worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

5.3. Tribble Media is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze verwerkingsovereenkomst, overeenkomstig de instructies van opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan Tribble Media zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Tribble Media niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij opdrachtgever.

5.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6: Verwerking door derden

6.1. Opdrachtgever verleent Tribble Media hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

6.2. Op verzoek van opdrachtgever informeert Tribble Media over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

6.3. Tribble Media zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen opdrachtgever en Tribble Media zijn overeengekomen. Tribble Media staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7: Beveiliging

7.1. Tribble Media spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

7.2. Tribble Media staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Tribble Media spant zich in om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7.3. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Tribble Media ter beschikking, indien opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8: Datalekken

8.1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) spant Tribble Media zich naar beste kunnen in om opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen informeert of niet.

8.2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist werkt Tribble Media mee aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

Artikel 9: Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Tribble Media, stuurt Tribble Media het verzoek door aan opdrachtgever en stelt de betrokkene hiervan op de hoogte. Opdrachtgever handelt het verzoek vervolgens zelfstandig af. Indien blijkt dat opdrachtgever hulp nodig heeft van Tribble Media voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene werkt Tribble Media hier aan mee. Tribble Media kan hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1. Op alle persoonsgegevens die Tribble Media van opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkingsovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Tribble Media gebruikt deze informatie niet voor een ander doel dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

10.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

– Voor zover opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

– Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de hoofdovereenkomst of deze verwerkingsovereenkomst; en

– Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11: Audit

11.1. Opdrachtgever mag audits laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze verwerkingsovereenkomst.

11.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat opdrachtgever de bij Tribble Media aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Tribble Media aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze verwerkingsovereenkomst door Tribble Media.

11.3. De door opdrachtgever geïnitieerde audit vindt ten minste twee weken na voorafgaande aankondiging door opdrachtgever plaats en maximaal één keer per jaar.

11.4. Tribble Media werkt mee aan de audit en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

11.5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.

11.6. De redelijke kosten voor de audit worden door de opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12: Duur en beëindiging

12.1. De verwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.2. De verwerkingsovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3. Verwerker is gerechtig om de verwerkersovereenkomst te herzien. Tribble Media brengt opdrachtgever hiervan minimaal één maand van te voren op de hoogte.

12.4. Na beëindiging van de verwerkingsovereenkomst vernietigt Tribble Media de van opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.


Vraag een offerte aan