Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 29 maart 2016.

Algemene Voorwaarden Tribble Media, gevestigd aan Communicatieweg 1, 3641 SG, te Mijdrecht, ingeschreven bij de KvK onder nummer 51536978.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Tribble Media: Tribble Media, ingeschreven bij de KvK onder nummer 51536978.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Tribble Media voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Tribble Media en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Tribble Media.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 1: Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Tribble Media en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tribble Media, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Tribble Media en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Tribble Media zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes

 1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle offertes van Tribble Media zijn gedurende twee weken na ontvangst geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. Tribble Media kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Tribble Media daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tribble Media anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tribble Media niet tot levering van een deel van de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3: Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Tribble Media de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Tribble Media zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Tribble Media de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Tribble Media daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Tribble Media proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Tribble Media zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Tribble Media kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Tribble Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 4: Ontwikkeling of onderhoud website

 1. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de website of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Tribble Media.
 2. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Tribble Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.
 4. Tribble Media zal trachten de Wederpartij zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 5. Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wederpartij en Tribble Media. Na het testen, de controle en uw goedkeuring wordt het product opgeleverd.
 6. De Wederpartij is gehouden het grafisch ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 7. Indien de Wederpartij na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
 8. De Wederpartij is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde website op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde zit bij het tarief in begrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Wederpartij mag in dit stadium uitsluitend feedback verschaffen over de techniek.
 9. Indien de Wederpartij na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.
 10. Tribble Media brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Tribble Media over gaat tot meerwerk, zal de Wederpartij van te voren op de hoogte worden gesteld.
 11. Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Wederpartij, kan de Wederpartij met Tribble Media een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Wederpartij na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt verricht aan de website, zal Tribble Media hier aparte tarieven voor hanteren.
 12. Indien er geen onderhoudsovereenkomst overeen is gekomen zal Tribble Media na oplevering van de website de Wederpartij gedurende 30 dagen assisteren bij eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten in digitale bestanden en/of websites die na een periode van 30 dagen worden gerapporteerd geldt het gebruikelijke uurtarief. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door Tribble Media hersteld worden tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 5: Inhoud website

 1. Tribble Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de Website van de Wederpartij.
 2. Tribble Media heeft het recht de domeinregistratie op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:
  • in strijd is met de wetgeving;
  • en gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
  • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
  • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
  • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.
 3. Tribble Media is nimmer aansprakelijk voor de schade doordat de Website van de Wederpartij onrechtmatige inhoud bevatte, tenzij Tribble Media op te hoogte van was deze inhoud.

Artikel 6: Malware en/of virussen

 1. De Wederpartij plaatst geen maleware en/of virussen op zijn website welke schade kunnen toebrengen.
 2. Indien de Wederpartij malware en/of virussen op zijn of haar website heeft geplaatst, wordt de maleware en/of virus per direct verwijderd.
 3. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat de Wederpartij met opzet malware en/of virussen op zijn of haar website plaatst, heeft Tribble Media het recht de Overeenkomst te beëindigen en de website buiten werking te stellen.

Artikel 7: Hosting

 1. Tribble Media heeft geen eigen hosting tot beschikking.
 2. Tribble Media schakelt voor de hosting een derde-partij in. Tribble Media fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.
 3. Wanneer de Wederpartij over het dataverkeer limiet gaat heeft Tribble Media het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.
 4. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingprovider. Tribble Media verstrekt ten aanzien van de hosting geen garantie.
 5. Tribble Media is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Tribble Media ingeschakelde derden.
 6. Tribble Media is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door Tribble Media ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Artikel 8: Domeinregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Wederpartij zijn de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam.  Tribble Media is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.   
 2. De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 3. De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar  en kan niet gewijzigd worden.
 4. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
 5. Tribble Media is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 9: Uitvoering overeenkomst

 1. Tribble Media zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Tribble Media heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Tribble Media heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4.  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Tribble Media het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Tribble Media niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Tribble Media het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Tribble Media.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Tribble Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10: Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Tribble Media.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Tribble Media tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 11: Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien Tribble Media bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Tribble Media gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Tribble Media het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij
  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Tribble Media rustende verplichting ingevolge de wet
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • Tribble Media alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. Tribble Media zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Tribble Media zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 12: Leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. Indien voor de levering van de zaak en/of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Indien Tribble Media gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Tribble Media heeft verstrekt.
 3. Bij overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Tribble Media schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Tribble Media alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Tribble Media zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Tribble Media binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13: Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Tribble Media.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 14: Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Tribble Media aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Tribble Media aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Tribble Media is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
 6. Tribble Media en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Tribble Media en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Tribble Media onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15: Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Tribble Media in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Tribble Media in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Tribble Media totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 17: Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Tribble Media het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Tribble Media bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Tribble Media omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Tribble Media kan worden gevergd.
 3. Tribble Media behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18: Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Tribble Media bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Tribble Media bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst Tribble Media omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Tribble Media kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tribble Media kan worden gevergd;
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  • de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Tribble Media op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Tribble Media de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Tribble Media niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Tribble Media geleden schade.

Artikel 19: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Tribble Media of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tribble Media geen invloed kan uitoefenen en waardoor Tribble Media niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Tribble Media in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Tribble Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tribble Media zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Tribble Media als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Tribble Media zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Tribble Media ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tribble Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Tribble Media is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Tribble Media.
 2. Tribble Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
 3. Indien Tribble Media aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tribble Media beperkt tot het bedrag  tot maximaal tweemaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Tribble Media aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Tribble Media overeenkomstig de verzekering draagt.
 4. Tribble Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Tribble Media is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tribble Media kenbaar behoorde te zijn.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor Tribble Media aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Tribble Media te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Tribble Media vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tribble Media of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 21: Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Tribble Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Tribble Media door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Tribble Media zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tribble Media en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 22: Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Tribble Media en de door Tribble Media (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 23: Intellectuele eigendom

 1. Tribble Media behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Tribble Media behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Tribble Media heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Tribble Media zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 25: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tribble Media partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen Tribble Media en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Verwerkersovereenkomst

Versie 15 mei 2018

Als Tribble Media bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de voorwaarden in deze verwerkersovereenkomst van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

1.1 De begrippen die in deze verwerkersovereenkomst worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toegekend.

1.2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Tribble Media vervult afhankelijk van de hoedanigheid waarin de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 2: Doeleinden van de verwerking

2.1 Tribble Media verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst in opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. De verwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.2. Tribble Media verwerkt de persoonsgegevens niet voor enig ander doel dan zoals door opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever stelt Tribble Media op de hoogte van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

2.3. Tribble Media heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Tribble Media neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

Artikel 3: Verplichtingen van Tribble Media

3.1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen draagt Tribble Media zorg voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

3.2. Tribble Media verwerkt persoonsgegevens en andere gegevens die door of namens de opdrachtgever aan Tribble Media zullen worden aangeleverd.

3.3. Tribble Media informeert opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze verwerkingsovereenkomst.

3.4. Tribble Media stelt opdrachtgever in kennis indien naar zijn mening een instructie van opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.5. Tribble Media verleent opdrachtgever de noodzakelijke medewerking wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4: Doorgifte buiten Nederland

4.1. Tribble Media mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

4.2. Tribble Media laat opdrachtgever weten om welk land of welke landen het gaat als opdrachtgever hierom vraagt.

Artikel 5: Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1. Partijen dragen zorg voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

5.2. De toegestane verwerkingen zullen door Tribble Media worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

5.3. Tribble Media is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze verwerkingsovereenkomst, overeenkomstig de instructies van opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan Tribble Media zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Tribble Media niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij opdrachtgever.

5.4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6: Verwerking door derden

6.1. Opdrachtgever verleent Tribble Media hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

6.2. Op verzoek van opdrachtgever informeert Tribble Media over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

6.3. Tribble Media zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen opdrachtgever en Tribble Media zijn overeengekomen. Tribble Media staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7: Beveiliging

7.1. Tribble Media spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

7.2. Tribble Media staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Tribble Media spant zich in om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7.3. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Tribble Media ter beschikking, indien opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8: Datalekken

8.1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) spant Tribble Media zich naar beste kunnen in om opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen informeert of niet.

8.2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist werkt Tribble Media mee aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

Artikel 9: Afhandeling verzoeken van betrokkenen

9.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Tribble Media, stuurt Tribble Media het verzoek door aan opdrachtgever en stelt de betrokkene hiervan op de hoogte. Opdrachtgever handelt het verzoek vervolgens zelfstandig af. Indien blijkt dat opdrachtgever hulp nodig heeft van Tribble Media voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene werkt Tribble Media hier aan mee. Tribble Media kan hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1. Op alle persoonsgegevens die Tribble Media van opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkingsovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Tribble Media gebruikt deze informatie niet voor een ander doel dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

10.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

– Voor zover opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

– Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de hoofdovereenkomst of deze verwerkingsovereenkomst; en

– Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11: Audit

11.1. Opdrachtgever mag audits laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze verwerkingsovereenkomst.

11.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat opdrachtgever de bij Tribble Media aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Tribble Media aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze verwerkingsovereenkomst door Tribble Media.

11.3. De door opdrachtgever geïnitieerde audit vindt ten minste twee weken na voorafgaande aankondiging door opdrachtgever plaats en maximaal één keer per jaar.

11.4. Tribble Media werkt mee aan de audit en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

11.5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.

11.6. De redelijke kosten voor de audit worden door de opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12: Duur en beëindiging

12.1. De verwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.2. De verwerkingsovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3. Verwerker is gerechtig om de verwerkersovereenkomst te herzien. Tribble Media brengt opdrachtgever hiervan minimaal één maand van te voren op de hoogte.

12.4. Na beëindiging van de verwerkingsovereenkomst vernietigt Tribble Media de van opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.


Vraag een offerte aan